OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênetdapi.dll

Thể loại: DRIVER for Asus P81IJ
Mô tả: ETD Set Device Config
Kích thước tập tin: 209 Kb
Ngày tập tin: 12.03.2009 13:37
Tập tin phiên bản: 3, 2, 0, 0
Nội bộ tên: ETDApi.dll
Tên file gốc: ETDApi.dll
Tên sản phẩm: ELAN Smart-Pad
Sản phẩm phiên bản: 3, 2, 0, 0
Tên công ty: ELAN Microelectronic Corp.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt etdapi.dll:


Sao chép tập tin etdapi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu etdapi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép etdapi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép etdapi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 etdapi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
etdapi (2).dll 3, 2, 0, 0
214kb.
ETD Set Device Config17.05.2010
etdapi (3).dll 3, 2, 0, 0
251kb.
ETD Set Device Config17.05.2010
etdapi.dll 3, 6, 0, 0
260kb.
ETD Set Device Config13.12.2010
etdapi.dll 3, 2, 0, 0
246kb.
ETD Set Device Config30.04.2009
etdapi32 (2).dll 3, 2, 0, 0
214kb.
ETD Set Device Config17.05.2010
etdapi32.dll 3, 6, 0, 0
222kb.
ETD Set Device Config13.12.2010
etdapi32.dll 3, 2, 0, 0
209kb.
ETD Set Device Config30.04.2009
etdapix (2).dll 7, 0, 4, 17
266kb.
ETD Ware TSR Enhancements17.05.2010
etdapix (2).dll 7, 0, 6, 0
286kb.
ETD Ware TSR Enhancements08.07.2009
etdapix (3).dll 7, 0, 4, 17
312kb.
ETD Ware TSR Enhancements17.05.2010
etdapix.dll 8, 2, 0, 11
327kb.
ETD Driver Function Dll13.12.2010
etdapix.dll 7, 0, 6, 0
246kb.
ETD Ware TSR Enhancements08.07.2009
etdapix.dll 7, 0, 6, 1
322kb.
ETD Ware TSR Enhancements13.01.2010
Send message