OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênexch_smtpapi.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: SMTP Service Client API Stubs
Kích thước tập tin: 9.5 Kb
Ngày tập tin: 17.08.2001 23:36
Tập tin phiên bản: 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Nội bộ tên: smtpapi.dll
Tên file gốc: smtpapi.dll
Tên sản phẩm: Internet Information Services
Sản phẩm phiên bản: 6.0.2600.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt exch_smtpapi.dll:


Sao chép tập tin exch_smtpapi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu exch_smtpapi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép exch_smtpapi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép exch_smtpapi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 exch_smtpapi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


exch:
exch_adsiisex.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
6kb.
ADSI Extension17.08.2001
exch_aqadmin.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
44kb.
Advanced Queue Admin DLL17.08.2001
exch_aqueue.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
306kb.
Aqueue DLL17.08.2001
exch_fcachdll.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
43kb.
FCACHDLL17.08.2001
exch_mailmsg.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
64kb.
Mail Message Objects DLL17.08.2001
exch_ntfsdrv.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
38kb.
NTFS Message Store DLL17.08.2001
exch_rwnh.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
9kb.
RWNH17.08.2001
exch_scripto.dll 6.0.6015.0
57kb.
Microsoft ScriptO
Service Pack 2
17.08.2001
exch_seo.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
201kb.
Server Extension Objects DLL17.08.2001
exch_seos.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
26kb.
Server Extension Objects Proxy/Stub DLL17.08.2001
exch_smtpadm.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
171kb.
SMTP OLE Admin Interface DLL17.08.2001
exch_smtpctrs.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
12kb.
SMTP Server Perfmon DLL17.08.2001
exch_smtpsnap.dll 6.0.6015.0
2085kb.
DLL de complemento SMTP de MMC
Service Pack 2
17.08.2001
exch_smtpsvc.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
421kb.
SMTP Service17.08.2001
exch_snprfdll.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
7kb.
Transport Perfmon Counter DLL17.08.2001
msexch40.dll 4.00.9502.0
507kb.
Microsoft Jet Exchange Isam02.04.2007
wmsexch40.dll 4.00.9502.0
507kb.
Microsoft Jet Exchange Isam30.08.2006
aceexch.dll 12.0.4518.1014
331kb.
Microsoft Office 2007 Access database engine Exchange ISAM26.10.2006
aceexch.dll 14.0.4732.1000
327kb.
Microsoft Access database engine Exchange ISAM17.01.2010
Send message