OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênf091dfc1-a51a-45c2-92d1-88ebdae6b48e.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 13 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:14
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt f091dfc1-a51a-45c2-92d1-88ebdae6b48e.dll:


Sao chép tập tin f091dfc1-a51a-45c2-92d1-88ebdae6b48e.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu f091dfc1-a51a-45c2-92d1-88ebdae6b48e.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép f091dfc1-a51a-45c2-92d1-88ebdae6b48e.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép f091dfc1-a51a-45c2-92d1-88ebdae6b48e.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 f091dfc1-a51a-45c2-92d1-88ebdae6b48e.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
f091dfc1-a51a-45c2-92d1-88ebdae6b48e.dll
13kb.
12.10.2006

dfc:
lxadfcic.dll 1, 0, 0, 1
164kb.
Lexmark Z12 System Driver HBP Formatter
Written by Lexmark CPD System Drivers
17.08.2001
lxmdfcic.dll 1, 0, 0, 1
152kb.
Lexmark Z31 System Driver HBP Formatter
Written by Lexmark CPD System Drivers
17.08.2001
kbdfc.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
6kb.
Canadian French Keyboard Layout07.08.2004
lxadfcic.dll 1, 0, 7, 0
58kb.
Lexmark Z12 System Driver HBP Formatter
Written by Lexmark CPD System Drivers
24.03.2005
lxmdfcic.dll 1, 0, 7, 0
51kb.
Lexmark Z31 System Driver HBP Formatter
Written by Lexmark CPD System Drivers
24.03.2005
kbdfc.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
8kb.
Canadian French Keyboard Layout25.03.2005
wkbdfc.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
7kb.
Canadian French Keyboard Layout25.03.2003
wdfcoinstaller01009.dll 1.9.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
1681kb.
WDF Coinstaller26.12.2011
wudfcoinstaller (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
44kb.
Windows Driver Foundation - User-mode Platform Device Co-Installer21.11.2010
kbdfc (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
8kb.
Canadian French Keyboard Layout14.07.2009
swftopdfconverter.dll 1.0.0.0
25kb.
SwfToPdfConverter03.07.2012
images2pdfc.exe 0.9.3.565
153kb.
Images2PDFC26.09.2012
pdfcreator.exe 1.05
3088kb.
PDFCreator
http://www.pdfforge.org/
26.09.2012
totalpdfconverter.exe
13393kb.
Total PDF Converter Setup
This installation was built with Inno Setup.
26.09.2012
wdfcoinstaller01009.dll 1.9.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
1428kb.
WDF Coinstaller14.07.2009
acpdfcrdb.dll 3.03e
345kb.
acPdfCrDb Module23.11.2011
acpdfcrext.dll 3.03e
489kb.
acPDFCrExt Module23.11.2011
pdfcreactivex.dll 3.03e
3897kb.
PDFCreactiveX Module08.06.2009
ndbnpdfc.dll 7.1.11328.100
65kb.
28.06.2011
pdfcoffice2007addin.dll 7.1.11328.100
404kb.
28.06.2011
Send message