OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênf1 challenge 99-02_ereg.exe

Thể loại: F1 challenge
Mô tả: EReg MFC Application
Kích thước tập tin: 0.75 Mb
Ngày tập tin: 26.02.2003 20:05
Tập tin phiên bản: 3, 0, 0, 0
Nội bộ tên: EReg
Tên file gốc: EReg.EXE
Tên sản phẩm: EReg Application
Sản phẩm phiên bản: 3, 0, 0, 0
Tên công ty: R
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt f1 challenge 99-02_ereg.exe:


Sao chép tập tin f1 challenge 99-02_ereg.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu f1 challenge 99-02_ereg.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép f1 challenge 99-02_ereg.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép f1 challenge 99-02_ereg.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 f1 challenge 99-02_ereg.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


challenge:
f1 challenge 99-02_code.exe 3, 0, 0, 0
200kb.
CDCode MFC Application26.02.2003
f1 challenge 99-02.exe 1, 0, 2, 6
1980kb.
F1 Challenge 99-0221.06.2003
f1 challenge 99-02_ez.exe 2, 1, 0, 5
608kb.
Easy MFC Application26.02.2003
f1 challenge 99-02_uninst (2).exe 2, 0, 0, 2
84kb.
Ereg registry key remover26.02.2003
f1 challenge 99-02_uninst.exe 0.001
92kb.
F1 Challenge 99-02 Uninst14.03.2003
coding challenge 2.exe
61kb.
09.02.2022
sla_challenge.dll 1, 0, 0, 1
24kb.
SLA Challenge DLL14.06.2016
challenge easy.ini
1kb.
02.12.2016
challenge hard.ini
1kb.
02.12.2016
challenge medium.ini
1kb.
02.12.2016
challengemode.ini
14kb.
23.06.2022
Send message