OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênf12.dll

Mô tả: F12 Developer Tools executable
Kích thước tập tin: 1.36 Mb
Ngày tập tin: 24.10.2022 14:15
Tập tin phiên bản: 11.00.9600.17840 (winblue_r11.150522-0826)
Nội bộ tên: F12.dll
Tên file gốc: F12.dll
Tên sản phẩm: Internet Explorer
Sản phẩm phiên bản: 11.00.9600.17840
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt f12.dll:


Sao chép tập tin f12.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu f12.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép f12.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép f12.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 f12.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
f12.dll 11.00.9600.17840 (winblue_r11.150522-0826)
1178kb.
F12 Developer Tools executable03.09.2021
f12.dll 11.00.9600.16428 (winblue_gdr.131013-1700)
1550kb.
F12 Developer Tools executable13.10.2013
f12.dll 11.00.9600.19940 (winblue_ltsb_escrow.210111-1754)
1390kb.
F12 Developer Tools executable13.07.2022
f12resources.dll 11.00.9600.17840 (winblue_r11.150522-0826)
10692kb.
F12 Developer Tools Resources03.09.2021
f12resources.dll 11.00.9600.17496 (winblue_r5.141121-1500)
10693kb.
F12 Developer Tools Resources17.01.2022
f12resources.dll 11.00.9600.16428 (winblue_gdr.131013-1700)
7042kb.
F12 Developer Tools Resources13.10.2013
f12tools.dll 11.00.9600.17840 (winblue_r11.150522-0826)
250kb.
F12 Developer Tools Library03.09.2021
Send message