OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênf1_telemetry.exe

Thể loại: F1 challenge
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 36 Kb
Ngày tập tin: 23.06.2003 19:03
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt f1_telemetry.exe:


Sao chép tập tin f1_telemetry.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu f1_telemetry.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép f1_telemetry.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép f1_telemetry.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 f1_telemetry.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
f1_telemetry.cfg
0kb.
19.03.2003

telemetry:
telemetry.dll 1, 0, 0, 0
180kb.
Telemetry DLL18.10.2012
bthtelemetry.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
33kb.
Bluetooth Telemetry Agent12.04.2018
mapstelemetry.dll 10.0.17134.165 (WinBuild.160101.0800)
29kb.
Maps Platform Telemetry06.07.2018
lstelemetry.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
27kb.
Microsoft\Remote Desktop Licensing Telemetry12.04.2018
windows.system.diagnostics.telemetry.platformtel 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
54kb.
Platform Telemetry Client DLL12.04.2018
msotelemetry.dll 15.0.4569.1000
45kb.
Microsoft Office Telemetry Data03.04.2020
Send message