OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênfbxadskasset_converters.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: Fbx asset converters
PrivateBuild: 2.5.22.0
Kích thước tập tin: 270.94 Kb
Ngày tập tin: 22.02.2011 21:52
Tập tin phiên bản: 2.5.22.0
Nội bộ tên: fbxadskasset_converters
Tên file gốc: fbxadskasset_converters
Tên sản phẩm: Fbx asset converters
Sản phẩm phiên bản: 2.5.22.0
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt fbxadskasset_converters.dll:


Sao chép tập tin fbxadskasset_converters.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu fbxadskasset_converters.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép fbxadskasset_converters.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép fbxadskasset_converters.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 fbxadskasset_converters.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message