OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênff_samplerate.dll

Thể loại: K-lite Codec Pack x64
Mô tả: libsamplerate DLL built for ffdshow
Kích thước tập tin: 1.46 Mb
Ngày tập tin: 20.07.2012 22:00
Tập tin phiên bản: 0.1.8
Nội bộ tên: ff_samplerate
Tên file gốc: ff_samplerate.dll
Tên sản phẩm: libsamplerate DLL built for ffdshow
Sản phẩm phiên bản: 0.1.8
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ff_samplerate.dll:


Sao chép tập tin ff_samplerate.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ff_samplerate.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ff_samplerate.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ff_samplerate.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ff_samplerate.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ff_samplerate.dll 0.1.8
1490kb.
libsamplerate DLL built for ffdshow05.04.2020

samplerate:
libsamplerate_plugin.dll
1483kb.
08.10.2012
Send message