OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênfilesystem.dll

Thể loại: Company of Heroes
Mô tả: Filesystem
Kích thước tập tin: 244.57 Kb
Ngày tập tin: 25.09.2006 18:13
Tập tin phiên bản: 1.0.0.10367
Nội bộ tên: Filesystem
Tên file gốc: Filesystem.dll
Tên sản phẩm: THQ Canada Inc. Filesystem
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 1
Tên công ty: THQ Canada Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt filesystem.dll:


Sao chép tập tin filesystem.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu filesystem.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép filesystem.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép filesystem.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 filesystem.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
filesystem.dll
202kb.
29.09.2006
filesystem.dll
360kb.
23.01.2008
filesystem.ini
0kb.
04.11.2004
filesystem2.dll 1, 0, 94946, 0
333kb.
05.08.2009
filesystemopendialog.dll 1, 0, 0, 1
417kb.
SteamFileDialog DLL30.04.2008
filesystemopendialog.dll 1, 0, 0, 1
412kb.
SteamFileDialog DLL10.10.2007
filesystem_stdio.dll
116kb.
14.11.2003
filesystem_stdio.dll
116kb.
31.08.2009
filesystem_stdio.dll
152kb.
16.11.2004
filesystem_stdio.dll
321kb.
03.06.2009
filesystem_steam (2).dll
132kb.
26.09.2003
filesystem_steam.dll
120kb.
14.11.2003
filesystem_steam.dll
120kb.
14.09.2009
filesystem_steam.dll
104kb.
16.11.2004
filesystem_steam.dll
281kb.
30.04.2008
filesystem_steam.dll
293kb.
03.06.2009
filesystem_steam.dll
292kb.
01.06.2006
filesystem_steam.dll
276kb.
10.10.2007
filesystem_steam.dll
316kb.
09.08.2009

filesystem:
mfilesystemtransfer.dll 3,2,100,0
1119kb.
SpecialBuild: NokiaSuite 3,2 Revision 5262301.11.2011
libfilesystem_plugin.dll
43kb.
08.10.2012
Send message