OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênfilesystemopendialog.dll

Thể loại: Team Fortress 2
Mô tả: SteamFileDialog DLL
Kích thước tập tin: 417.24 Kb
Ngày tập tin: 30.04.2008 07:37
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 1
Nội bộ tên: SteamFileDialog
Tên file gốc: SteamFileDialog.DLL
Tên sản phẩm: SteamFileDialog Dynamic Link Library
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 1
Tên công ty: P
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt filesystemopendialog.dll:


Sao chép tập tin filesystemopendialog.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu filesystemopendialog.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép filesystemopendialog.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép filesystemopendialog.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 filesystemopendialog.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
filesystemopendialog.dll 1, 0, 0, 1
412kb.
SteamFileDialog DLL10.10.2007
filesystemopendialog.dll 1, 0, 0, 1
438kb.
SteamFileDialog DLL14.12.2012
filesystemopendialog.dll 1, 0, 0, 1
424kb.
SteamFileDialog DLL23.11.2009
filesystemopendialog.dll 1, 0, 0, 1
1870kb.
SteamFileDialog DLL19.10.2021
Send message