OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênfmodex.dll

Thể loại: Gothic 3 Community Patch v1.75
Mô tả: FMOD Ex Sound System
Kích thước tập tin: 1.03 Mb
Ngày tập tin: 23.04.2012 19:07
Tập tin phiên bản: 4.40.05
Nội bộ tên: FMOD Ex
Tên file gốc: fmodex.dll
Tên sản phẩm: FMOD
Sản phẩm phiên bản: 4.40.05
Tên công ty: Firelight Technologies
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt fmodex.dll:


Sao chép tập tin fmodex.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu fmodex.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép fmodex.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép fmodex.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 fmodex.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
fmodex (2).dll 4.32.7
780kb.
FMOD Ex SoundSystem16.02.2012
fmodex.dll 4.36.04
780kb.
FMOD Ex SoundSystem23.07.2012
fmodex.dll 4.30.3
385kb.
FMOD Ex SoundSystem25.10.2012
fmodex.dll 4.38.04
1061kb.
FMOD Ex Sound System26.10.2012
fmodex.dll 4.34.12
889kb.
FMOD Ex SoundSystem24.03.2012
fmodex.dll 4.28.7
369kb.
FMOD Ex SoundSystem27.10.2012
fmodex.dll 4.16.9
323kb.
FMOD Ex SoundSystem14.12.2012
fmodex.dll 4.22.6
388kb.
FMOD Ex SoundSystem26.08.2009
fmodex.dll 4.18.9
378kb.
FMOD Ex SoundSystem07.11.2008
fmodex.dll 4.15.6
256kb.
FMOD Ex SoundSystem15.05.2009
fmodex.dll 4.6.22
290kb.
FMOD Ex SoundSystem21.09.2007
fmodex.dll 4.7.23
776kb.
FMOD Ex SoundSystem14.10.2007
fmodex.dll 4.6.23
285kb.
FMOD Ex SoundSystem08.08.2009
fmodex.dll 4.22.1
357kb.
FMOD Ex SoundSystem23.03.2009
fmodex.dll 4.24.8
361kb.
FMOD Ex SoundSystem30.06.2009
fmodex.dll 4.18.4
342kb.
FMOD Ex SoundSystem16.04.2009
fmodex.dll 4.22.4
356kb.
FMOD Ex SoundSystem12.02.2009
fmodex.dll 4.24.9
366kb.
FMOD Ex SoundSystem03.09.2009
fmodex.dll 4.24.0
366kb.
FMOD Ex SoundSystem05.08.2009

fmodex:
fmodexl.dll 4.22.6
404kb.
FMOD Ex SoundSystem26.08.2009
fmodexp.dll 4.22.6
176kb.
FMOD Ex SoundSystem26.08.2009
fmodex64.dll 4.7.23
899kb.
fmodex14.10.2007
fmodexl.dll 4.22.1
404kb.
FMOD Ex SoundSystem23.03.2009
fmodexp.dll 4.22.1
178kb.
FMOD Ex SoundSystem23.03.2009
Send message