OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênfxs_mfc42.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: MFCDLL Shared Library - Retail Version
Kích thước tập tin: 1.11 Mb
Ngày tập tin: 17.02.2007 06:02
Tập tin phiên bản: 6.06.8063.0
Nội bộ tên: MFCDLL
Tên file gốc: MFC42.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft (R) Visual C++
Sản phẩm phiên bản: 6.06.400
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt fxs_mfc42.dll:


Sao chép tập tin fxs_mfc42.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu fxs_mfc42.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép fxs_mfc42.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép fxs_mfc42.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 fxs_mfc42.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
fxs_mfc42u.dll 6.06.8063.0
1137kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version17.02.2007

fxs:
fxsapi.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
441kb.
Microsoft Fax API Support DLL14.04.2008
fxscfgwz.dll 5.2.1776.0
109kb.
Microsoft Fax Configuration Wizard17.08.2001
fxsclntr.dll 5.2.1776.0
130kb.
Fax Console Resources17.08.2001
fxscom.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
71kb.
Microsoft Fax Server COM Client Interface14.04.2008
fxscomex.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
279kb.
Microsoft Fax Server Extended COM Client Interface14.04.2008
fxsdrv.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
26kb.
Microsoft Fax Printer Driver14.04.2008
fxsevent.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
54kb.
Microsoft Fax EventLog Support DLL14.04.2008
fxsext32.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
23kb.
Microsoft Fax Exchange Command Extension14.04.2008
fxsmon.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
23kb.
Microsoft Fax Print Monitor14.04.2008
fxsocm.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
130kb.
Microsoft Fax Optional Component Installer14.04.2008
fxsperf.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
9kb.
Microsoft Fax PerfMon DLL14.04.2008
fxsres.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
7kb.
Microsoft Fax Resource DLL14.04.2008
fxsroute.dll 5.2.1776.0
31kb.
Microsoft Fax Routing DLL17.08.2001
fxsst.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
549kb.
Fax Service14.04.2008
fxst30.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
241kb.
Microsoft Fax T30 Protocol Service Provider14.04.2008
fxstiff.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
388kb.
Microsoft Fax TIFF library14.04.2008
fxsui.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
151kb.
Microsoft Fax Printer Driver UI14.04.2008
fxswzrd.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
188kb.
Microsoft Fax Wizard UI14.04.2008
fxsxp32.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
391kb.
Microsoft Fax Transport Provider14.04.2008
fxsapi.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
516kb.
Microsoft Fax API Support DLL17.02.2007
Send message