OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêng2p_plp.dll

Thể loại: Nuance
Mô tả: g2p_plp
Kích thước tập tin: 0.53 Mb
Ngày tập tin: 17.08.2007 12:38
Tập tin phiên bản: 8.0.0.7229
Nội bộ tên: g2p_plp
Tên file gốc: g2p_plp.dll
Tên sản phẩm: RealSpeak
Sản phẩm phiên bản: 8.0.0.7229
Tên công ty: Nuance Communications, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt g2p_plp.dll:


Sao chép tập tin g2p_plp.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu g2p_plp.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép g2p_plp.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép g2p_plp.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 g2p_plp.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


plp:
tmplprov.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
61kb.
17.08.2001
wsmplpxy (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
13kb.
wsmplpxy14.07.2009
setuplpr.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
10kb.
LPR Monitor Setup DLL14.07.2009
wsmplpxy (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
11kb.
wsmplpxy14.07.2009
mumaiplpx.dll
808kb.
12.06.2012
stdpp_plp.dll 8.0.0.7229
144kb.
pp_std_plp17.08.2007
plperl.dll
60kb.
20.09.2012
plpgsql.dll
124kb.
20.09.2012
plpython3.dll
77kb.
20.09.2012
plperl.dll
79kb.
01.12.2011
plpgsql.dll
152kb.
01.12.2011
plpython3.dll
92kb.
01.12.2011
saplpd.exe 7300.3.7.31
1655kb.
SAPLPD06.02.2018
wsmplpxy.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
16kb.
wsmplpxy12.04.2018
Send message