OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêng2p_sws.dll

Thể loại: Nuance
Mô tả: /tts_predev_prd/g2p/sws - Release
Kích thước tập tin: 0.83 Mb
Ngày tập tin: 24.10.2006 12:13
Tập tin phiên bản: 4,0,1,0
Nội bộ tên: g2p_sws
Tên file gốc: g2p_sws.dll
Tên sản phẩm: CDF - G2P Swe SWE
Sản phẩm phiên bản: 4,0,1,0
Tên công ty: Nuance Communications, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt g2p_sws.dll:


Sao chép tập tin g2p_sws.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu g2p_sws.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép g2p_sws.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép g2p_sws.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 g2p_sws.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


sws:
mswsock.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
240kb.
Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider14.04.2008
mswstr10.dll 4.00.9502.0
607kb.
Microsoft Jet Sort Library02.04.2007
mswsock.dll 5.2.3790.4772 (srv03_sp2_qfe.100908-1010)
482kb.
Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider09.09.2010
wmswsock.dll 5.2.3790.4772 (srv03_sp2_qfe.100908-1010)
229kb.
Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider09.09.2010
wmswstr10.dll 4.00.9502.0
607kb.
Microsoft Jet Sort Library30.08.2006
mswsock (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
227kb.
Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider21.11.2010
mswsock (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
319kb.
Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider21.11.2010
mswstr10 (2).dll 4.00.9756.0
604kb.
Microsoft Jet Sort Library14.07.2009
swscale-ics-2.dll
384kb.
19.06.2012
swscale-lav-2.dll
410kb.
20.07.2012
libswscale_plugin.dll
418kb.
08.10.2012
stdpp_sws.dll 5,0,1,0
150kb.
/tts_predev_prd/pp/std/sws - Release24.10.2006
sswsp.dll 1.0.0.7
1096kb.
Wireless Setting Program12.01.2010
swscale-0.dll
218kb.
19.01.2011
swsupport.dll 8.5.1r102
52kb.
Shockwave Remote Support11.02.2003
swscale-0.dll
366kb.
12.05.2011
swstub.exe 1.00
44kb.
Knights of the old Republic Patch Program16.09.2003
swscale-0.dll
155kb.
15.05.2009
jswscapp.exe 2.0.0.414
964kb.
QSS for Wireless30.12.2014
Send message