OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngamemode.dll

Mô tả: Game Mode Client
Kích thước tập tin: 30.5 Kb
Ngày tập tin: 26.02.2022 08:54
Tập tin phiên bản: 10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: Game Mode Client
Tên file gốc: gamemode.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.19041.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gamemode.dll:


Sao chép tập tin gamemode.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gamemode.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gamemode.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gamemode.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gamemode.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
gamemode.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
28kb.
Game Mode Client12.04.2018
gamemode.dll 10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
40kb.
Game Mode Client24.01.2023
gamemodewinx.exe 1.0.4.0
314kb.
GameModeWinX
Game Mode for windows |x|
17.07.2022
gamemode_armsrace.cfg
4kb.
05.06.2014
gamemode_casual.cfg
4kb.
05.06.2014
gamemode_competitive.cfg
4kb.
05.06.2014
gamemode_custom.cfg
4kb.
05.06.2014
gamemode_deathmatch.cfg
4kb.
05.06.2014
gamemode_demolition.cfg
4kb.
05.06.2014
gamemode_training.cfg
3kb.
05.06.2014

gamemode:
zpsp_gamemodes.ini
1kb.
27.09.2016
Send message