OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngameuxinstallhelper.dll

Thể loại: Need For Speed Undercover
Mô tả: Game Explorer Install Helper DLL
Kích thước tập tin: 129.27 Kb
Ngày tập tin: 27.10.2008 07:57
Tập tin phiên bản: 1.00.000.0000
Nội bộ tên: Game Explorer Install Helper DLL
Tên file gốc: GameuxInstallHelper.DLL
Tên sản phẩm: Game Explorer Install Helper DLL
Sản phẩm phiên bản: 1.00.000.0000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gameuxinstallhelper.dll:


Sao chép tập tin gameuxinstallhelper.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gameuxinstallhelper.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gameuxinstallhelper.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gameuxinstallhelper.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gameuxinstallhelper.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
gameuxinstallhelper.dll 9.21.1148.0000
76kb.
Game Explorer Install Helper DLL07.10.2008
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
94kb.
Game Explorer Install Helper DLL05.04.2008
gameuxinstallhelper.dll 9.17.892.0000
76kb.
Game Explorer Install Helper DLL24.01.2007
gameuxinstallhelper.dll 9.20.1057.0000
76kb.
Game Explorer Install Helper DLL14.12.2012
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
95kb.
Game Explorer Install Helper DLL23.05.2009
gameuxinstallhelper.dll 9.19.1007.0000
72kb.
Game Explorer Install Helper DLL21.09.2007
gameuxinstallhelper.dll 9.18.944.0000
76kb.
Game Explorer Install Helper DLL10.01.2013
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
104kb.
Game Explorer Install Helper DLL20.11.2008
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
107kb.
Game Explorer Install Helper DLL31.07.2009
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
90kb.
Game Explorer Install Helper DLL09.01.2022
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
105kb.
Game Explorer Install Helper DLL06.03.2022
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
109kb.
Game Explorer Install Helper DLL13.03.2022
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
90kb.
Game Explorer Install Helper DLL01.04.2022
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
91kb.
Game Explorer Install Helper DLL17.09.2022
Send message