OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngcore.dll

Thể loại: Getting Up
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 5.11 Mb
Ngày tập tin: 27.01.2006 16:24
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gcore.dll:


Sao chép tập tin gcore.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gcore.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gcore.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gcore.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gcore.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
gcore.dll
4352kb.
12.03.2003

gcore:
upgcore.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
5680kb.
Migration Engine Core09.07.2012
migcore.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
5621kb.
Migration Engine Core09.07.2012
upgcore.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
7970kb.
Migration Engine Core21.11.2010
upgcore.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
5680kb.
Migration Engine Core21.11.2010
migcore.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
5631kb.
Migration Engine Core21.11.2010
migcore (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
7845kb.
Migration Engine Core21.11.2010
migcore.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
7845kb.
Migration Engine Core21.11.2010
mngcore.dll 8.2.15.310
3664kb.
mngcore
1C:Enterprise 8.2 MngCore component
10.04.2012
dbgcore.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
149kb.
Windows Core Debugging Helpers12.04.2018
agcore.dll 5.1.50907.0
9528kb.
Microsoft agcore dll02.04.2020
Send message