OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngdfbinary.dll

Thể loại: GodFather II
Mô tả: GDF Resources
Kích thước tập tin: 0.57 Mb
Ngày tập tin: 27.01.2009 14:48
Tập tin phiên bản: 1.0.764.0
Tên sản phẩm: The Godfather II
Tên công ty: Electronic Arts
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gdfbinary.dll:


Sao chép tập tin gdfbinary.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gdfbinary.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gdfbinary.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gdfbinary.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gdfbinary.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
gdfbinary.cs.dll 1.0.0.0
778kb.
27.09.2022
gdfbinary.dll
165kb.
28.09.2008
gdfbinary.dll
2517kb.
09.12.2008
gdfbinary.dll
941kb.
13.08.2008
gdfbinary.dll
2705kb.
27.10.2008
gdfbinary.dll
640kb.
24.12.2008
gdfbinary.dll
365kb.
01.09.2009
gdfbinary.dll
1253kb.
24.08.2009
gdfbinary.dll
10473kb.
15.01.2009
gdfbinary.dll
389kb.
09.09.2009
gdfbinary.dll 1, 0, 0, 0
225kb.
The Last Remnant GDF Binary17.03.2009
gdfbinary.dll
1167kb.
16.01.2022
gdfbinary.dll 1, 0, 0, 0
4949kb.
Vista Games Explorer Support Library16.03.2022
gdfbinary.dll
977kb.
18.12.2022
gdfbinary.en-uk.dll
1170kb.
10.06.2022
gdfbinary.en-us.dll 1.0.0.0
823kb.
05.09.2022
gdfbinary.en-us.dll
1170kb.
10.01.2023
gdfbinary.it.dll 1.0.0.0
778kb.
27.09.2022
gdfbinary.ru.dll
542kb.
01.05.2022

gdfbinary:
gdfbinary_en_us.dll 1.0.0.0
398kb.
Game Definition File resources28.10.2012
gdfbinary_ru_ru.dll 1.0.0.0
398kb.
Game Definition File resources28.10.2012
gdfbinary_en_gb.dll 1.0.1.0
736kb.
Game Definition File resources18.10.2012
gdfbinary_ru_ru.dll 1.0.1.0
736kb.
Game Definition File resources18.10.2012
bmgdfbinary.dll 1.0.0.0
3081kb.
BmGDFBinary Dynamic Link Library
Binary Dll containing Game Definition File resources.
06.07.2009
bmgdfbinary.dll 1.0.1.0
3081kb.
BmGDFBinary Dynamic Link Library
Binary Dll containing Game Definition File resources.
19.08.2009
gdfbinary_en_us.dll 1.2.0.0
254kb.
Game Definition File resources02.03.2017
gdfbinary_ru_ru.dll 1.5.0.0
255kb.
Game Definition File resources03.01.2022
bmgdfbinary.dll 1.0.0.0
3081kb.
BmGDFBinary Dynamic Link Library
Binary Dll containing Game Definition File resources.
06.01.2022
Send message