OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngerman.dll

Thể loại: Akel
Mô tả: AkelPad (x64) language module
Kích thước tập tin: 37 Kb
Ngày tập tin: 22.07.2012 18:15
Tập tin phiên bản: 0, 0, 0, 0
Tên file gốc: German.dll
Tên sản phẩm: AkelPad
Sản phẩm phiên bản: 0, 0, 0, 0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt german.dll:


Sao chép tập tin german.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu german.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép german.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép german.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 german.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
german (10).ini
1kb.
13.09.2010
german (11).ini
0kb.
10.09.2010
german (12).ini
1kb.
14.01.2010
german (13).ini
2kb.
06.09.2010
german (14).ini
0kb.
20.08.2010
german (14).ini
9kb.
14.01.2010
german (16).ini
0kb.
02.11.2009
german (17).ini
2kb.
20.05.2010
german (17).ini
13kb.
05.10.2009
german (19).ini
1kb.
20.05.2010
german (2).ini
10kb.
01.06.2012
german (2).ini
0kb.
28.06.2011
german (2).ini
443kb.
25.06.2012
german (20).ini
2kb.
20.05.2010
german (20).ini
0kb.
07.07.2009
german (21).ini
0kb.
20.05.2010
german (21).ini
0kb.
07.07.2009
german (22).ini
0kb.
04.06.2009
german (23).ini
1kb.
03.02.2010
german (24).ini
1kb.
28.01.2010

german:
german.ini
82kb.
19.12.2011
german.ini
12kb.
26.07.2012
germangrammarlib.dll
15899kb.
15.10.2008
german.ini
24kb.
04.09.2009
ec_german (3).ini
0kb.
25.06.2007
ec_german.ini
0kb.
08.04.2010
german.ini
0kb.
07.04.2010
german.dll 1.0.0.1
204kb.
TODO:19.06.2009
Send message