OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngetuname.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Unicode name Dll for UCE
Kích thước tập tin: 0.58 Mb
Ngày tập tin: 24.03.2005 19:54
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: getuname
Tên file gốc: getuname.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt getuname.dll:


Sao chép tập tin getuname.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu getuname.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép getuname.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép getuname.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 getuname.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
getuname (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
9kb.
Unicode name Dll for UCE14.07.2009
getuname (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
8kb.
Unicode name Dll for UCE14.07.2009
getuname.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
592kb.
Unicode name Dll for UCE17.08.2001
getuname.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
81kb.
15.04.2008
getuname.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
11kb.
Unicode name Dll for UCE12.04.2018

getuname:
wgetuname.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
592kb.
Unicode name Dll for UCE25.03.2003
Send message