OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngzip.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: GZIP Compression DLL
Kích thước tập tin: 35 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 19:54
Tập tin phiên bản: 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: gzip.dll
Tên file gốc: gzip.dll
Tên sản phẩm: Internet Information Services
Sản phẩm phiên bản: 6.0.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt gzip.dll:


Sao chép tập tin gzip.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gzip.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gzip.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gzip.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gzip.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
gzip.dll 6.0.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
32kb.
GZIP Compression DLL14.04.2008
gzip.dll 7.5.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
39kb.
GZIP Compression DLL21.11.2010
gzip.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
27kb.
GZIP Compression DLL14.07.2009
gzip.dll
53kb.
GZip DLL10.08.2006

gzip:
wgzip.dll 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
25kb.
GZIP Compression DLL24.03.2005
Send message