OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênhal.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Hardware Abstraction Layer DLL
Kích thước tập tin: 103 Kb
Ngày tập tin: 03.08.2004 23:59
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Nội bộ tên: hal.dll
Tên file gốc: hal.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.2180
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt hal.dll:


Sao chép tập tin hal.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu hal.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép hal.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép hal.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 hal.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
hal (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
257kb.
Hardware Abstraction Layer DLL21.11.2010
hal.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
100kb.
Hardware Abstraction Layer DLL17.08.2001
hal.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
103kb.
Hardware Abstraction Layer DLL14.04.2008
hal.dll 5.2.3790.4355 (srv03_sp2_qfe.080814-1204)
274kb.
Hardware Abstraction Layer DLL15.08.2008
hal.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
257kb.
Hardware Abstraction Layer DLL21.11.2010
hal.dll 10.0.17134.619 (WinBuild.160101.0800)
515kb.
Hardware Abstraction Layer DLL16.02.2019
halaacpi.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
126kb.
Hardware Abstraction Layer DLL17.08.2001
halaacpi.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
129kb.
Hardware Abstraction Layer DLL14.04.2008
halaacpi.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
129kb.
Hardware Abstraction Layer DLL03.08.2004
halacpi.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
77kb.
Hardware Abstraction Layer DLL17.08.2001
halacpi.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
79kb.
Hardware Abstraction Layer DLL14.04.2008
halacpi.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
79kb.
Hardware Abstraction Layer DLL03.08.2004
halapic.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
144kb.
Hardware Abstraction Layer DLL17.08.2001
halapic.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
147kb.
Hardware Abstraction Layer DLL14.04.2008
halapic.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
147kb.
Hardware Abstraction Layer DLL03.08.2004
halextintclpiodma.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
21kb.
HAL Extension for Intel(R) Low Power Subsystem DMA Controller12.04.2018
halextpl080.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
19kb.
HAL Extension for PL080 DMA Controller12.04.2018
half-life 2 deathmatch.exe
369kb.
26.01.2008
halmacpi.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
128kb.
Hardware Abstraction Layer DLL17.08.2001

hal:
halmps.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
146kb.
Hardware Abstraction Layer DLL17.08.2001
halsp.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
75kb.
Hardware Abstraction Layer DLL17.08.2001
halmacpi.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
131kb.
Hardware Abstraction Layer DLL14.04.2008
halmps.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
149kb.
Hardware Abstraction Layer DLL14.04.2008
halsp.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
76kb.
Hardware Abstraction Layer DLL14.04.2008
halmacpi.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
131kb.
Hardware Abstraction Layer DLL03.08.2004
halmps.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
149kb.
Hardware Abstraction Layer DLL03.08.2004
Send message