OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênhdaudiodrvx64.dll

Thể loại: VIA Audio V60110100 XPWin7
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 110.61 Kb
Ngày tập tin: 06.12.2011 15:56
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt hdaudiodrvx64.dll:


Sao chép tập tin hdaudiodrvx64.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu hdaudiodrvx64.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép hdaudiodrvx64.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép hdaudiodrvx64.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 hdaudiodrvx64.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
hdaudiodrvx64.dll
100kb.
12.03.2010
hdaudiodrvx64.dll
80kb.
09.02.2009
Send message