OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênhdaudioext.dll

Mô tả: HD Audio Driver Install Helper
Kích thước tập tin: 0.84 Mb
Ngày tập tin: 08.06.2021 20:06
Tập tin phiên bản: 2.1002.126.831
Nội bộ tên: HDAudioExt.dll
Tên file gốc: HDAudioExt.dll
Tên sản phẩm: NVIDIA Install Application
Sản phẩm phiên bản: 2.1002.126.831
Tên công ty: NVIDIA Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt hdaudioext.dll:


Sao chép tập tin hdaudioext.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu hdaudioext.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép hdaudioext.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép hdaudioext.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 hdaudioext.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
hdaudioext.dll 2.265.32.0
307kb.
HD Audio Driver Install Helper02.12.2010
hdaudioext.dll 2.1002.78.508
342kb.
HD Audio Driver Install Helper03.07.2012
hdaudioext.dll 2.0.9.0
274kb.
HD Audio Driver Install Helper07.09.2010
hdaudioext.dll 2.275.82.0
314kb.
HD Audio Driver Install Helper18.04.2012
hdaudioext.dll 2.1002.126.831
881kb.
HD Audio Driver Install Helper03.04.2020
Send message