OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênhdeck10438348.ini

Thể loại: M4A87TD
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 1.01 Kb
Ngày tập tin: 09.06.2009 18:40
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt hdeck10438348.ini:


Sao chép tập tin hdeck10438348.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu hdeck10438348.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép hdeck10438348.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép hdeck10438348.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 hdeck10438348.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
hdeck10438348.ini
1kb.
25.02.2009

hdeck:
hdeck10190000.ini
0kb.
15.05.2009
hdeck10192683.ini
0kb.
29.08.2008
hdeck10192687.ini
0kb.
29.08.2008
hdeck10192690.ini
0kb.
29.08.2008
hdeck102802fc.ini
1kb.
13.08.2009
hdeck10431003.ini
1kb.
09.03.2010
hdeck10431013.ini
1kb.
09.03.2010
hdeck10431023.ini
1kb.
09.03.2010
hdeck10431111.ini
1kb.
09.03.2010
hdeck10431473.ini
1kb.
09.03.2010
hdeck10431523.ini
1kb.
09.03.2010
hdeck104315f3.ini
1kb.
09.03.2010
hdeck104382ea.ini
1kb.
29.10.2009
hdeck1043830c.ini
1kb.
09.06.2009
hdeck10438345.ini
1kb.
09.06.2009
hdeck10438346.ini
1kb.
09.06.2009
hdeck1043836c.ini
1kb.
09.06.2009
hdeck1043837a.ini
1kb.
09.06.2009
hdeck1043837c.ini
1kb.
09.06.2009
Send message