OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênhungarian.dll

Thể loại: Akel
Mô tả: AkelPad (x64) language module
Kích thước tập tin: 36 Kb
Ngày tập tin: 22.07.2012 18:15
Tập tin phiên bản: 0, 0, 0, 0
Tên file gốc: Hungarian.dll
Tên sản phẩm: AkelPad
Sản phẩm phiên bản: 0, 0, 0, 0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt hungarian.dll:


Sao chép tập tin hungarian.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu hungarian.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép hungarian.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép hungarian.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 hungarian.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
hungarian (2).ini
9kb.
18.06.2009
hungarian (2).ini
510kb.
25.06.2012
hungarian.dll 1.0.0.1
204kb.
TODO:19.06.2009
hungarian.dll 4, 1, 0, 0
15kb.
Alcoholer13.05.2022
hungarian.ini
45kb.
18.06.2011
hungarian.ini
19kb.
03.04.2008
hungarian.ini
0kb.
07.04.2010
hungarian.ini
2kb.
05.07.2010
hungarian.ini
74kb.
10.09.2012
hungarian.ini
504kb.
29.10.2007
hungarian.ini
66kb.
28.10.2020
hungarian.ini
107kb.
16.03.2021
hungarian.ini
126kb.
28.01.2022
hungarian.ini
28kb.
22.02.2012
hungarian.ini
73kb.
07.01.2010
hungarian.ini
67kb.
27.01.2022

hungarian:
ec_hungarian (3).ini
0kb.
25.06.2007
ec_hungarian.ini
0kb.
08.04.2010
kmpwiz_hungarian(magyar)_external.ini
6kb.
25.06.2012
kmpwiz_hungarian(magyar).ini
5kb.
25.06.2012
kmpwiz_hungarian(magyar)_external.ini
6kb.
02.07.2008
Send message