OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêni81xdnt5.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Controller Hub for Intel Graphics Driver
Kích thước tập tin: 0.67 Mb
Ngày tập tin: 04.08.2004 01:56
Tập tin phiên bản: 6.13.01.3198
Nội bộ tên: i81xdnt5.dll
Tên file gốc: i81xdnt5.dll
Tên sản phẩm: Intel(R) Graphics Accelerator Drivers for Window
Sản phẩm phiên bản: 6.13.01.3198
Tên công ty: Intel(R) Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt i81xdnt5.dll:


Sao chép tập tin i81xdnt5.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu i81xdnt5.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép i81xdnt5.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép i81xdnt5.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 i81xdnt5.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
i81xdnt5.dll 5.13.01.2753.1-Intel Integrated Graphics 08:04PM
572kb.
Controller Hub for Intel Graphics Driver17.08.2001
Send message