OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênicmp (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: ICMP DLL
Kích thước tập tin: 3 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:27
Tập tin phiên bản: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: icmp.dll
Tên file gốc: icmp.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt icmp (2).dll:


Sao chép tập tin icmp (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu icmp (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép icmp (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép icmp (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 icmp (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
icmp.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
4kb.
ICMP DLL14.04.2008
icmp.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
4kb.
ICMP DLL24.03.2005
icmp.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
3kb.
ICMP DLL12.04.2018

icmp:
wmipicmp.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
74kb.
WMI ICMP Echo Provider17.08.2001
wmipicmp.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
134kb.
WMI ICMP Echo Provider17.02.2007
wicmp.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
5kb.
ICMP DLL25.03.2003
wmipicmp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
110kb.
WMI ICMP Echo Provider14.07.2009
Send message