OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênieadvpack (3).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: ADVPACK
Kích thước tập tin: 132 Kb
Ngày tập tin: 27.07.2012 00:16
Tập tin phiên bản: 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
Nội bộ tên: ADVPACK.DLL
Tên file gốc: ADVPACK.DLL
Tên sản phẩm: Windows® Internet Explorer
Sản phẩm phiên bản: 9.00.8112.16421
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt ieadvpack (3).dll:


Sao chép tập tin ieadvpack (3).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ieadvpack (3).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ieadvpack (3).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ieadvpack (3).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ieadvpack (3).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ieadvpack (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
108kb.
ADVPACK27.07.2012
ieadvpack (4).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
132kb.
ADVPACK27.07.2012
ieadvpack.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
108kb.
ADVPACK27.07.2012
ieadvpack.dll 11.00.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
139kb.
ADVPACK12.04.2018
ieadvpack.dll 11.00.9888.0 (fbl_release.141113-2137)
110kb.
ADVPACK04.12.2022
Send message