OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêninfinst.exe

Mô tả: Intel® Chipset Device Software installer
Kích thước tập tin: 2.67 Mb
Ngày tập tin: 12.01.2022 13:21
Tập tin phiên bản: 1, 1, 26, 0
Nội bộ tên: Chipset
Tên file gốc: Setup.exe
Tên sản phẩm: Intel® Chipset Device Software
Sản phẩm phiên bản: 1, 1, 26, 0
Tên công ty: Intel Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt infinst.exe:


Sao chép tập tin infinst.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu infinst.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép infinst.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép infinst.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 infinst.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
infinst (10).exe
68kb.
20.06.2007
infinst (10).exe
74kb.
30.05.2008
infinst (15).exe
74kb.
05.03.2008
infinst (2).exe
68kb.
22.10.2007
infinst (24).exe
66kb.
31.03.2006
infinst (31).exe
62kb.
22.07.2005
infinst (32).exe
59kb.
26.05.2005
infinst (33).exe
57kb.
18.03.2005
infinst.exe
66kb.
28.09.2006
infinst.exe
81kb.
02.06.2010
Send message