OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêninfragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll

Thể loại: Microsoft Office
Mô tả: Infragistics2.Win.UltraWinTabControl.v11.1
Infragistics UltraTabControl class library - Release Version
Kích thước tập tin: 262.65 Kb
Ngày tập tin: 05.04.2020 18:26
Tập tin phiên bản: 11.1.20111.1003
Nội bộ tên: Infragistics2.Win.UltraWinTabControl.v11.1.dll
Tên file gốc: Infragistics2.Win.UltraWinTabControl.v11.1.dll
Tên sản phẩm: Infragistics2.Win.UltraWinTabControl
Sản phẩm phiên bản: 11.1.20111.1003
Tên công ty: Infragistics Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll:


Sao chép tập tin infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


infragistics:
infragistics2.shared.v11.1.dll 11.1.20111.1003
307kb.
Infragistics2.Shared.v11.1
Infragistics shared class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.shared.v8.1.dll 8.1.20081.1000
303kb.
Infragistics2.Shared.v8.1
Infragistics shared class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.misc.v11.1.dll 11.1.20111.1003
1155kb.
Infragistics2.Win.Misc.v11.1
Infragistics Miscellaneous Windows Forms Components - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.misc.v8.1.dll 8.1.20081.1000
835kb.
Infragistics2.Win.Misc.v8.1
Infragistics Miscellaneous Windows Forms Components - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrachart.v11.1.design.dll 11.1.20111.1003
2143kb.
Infragistics2.Win.UltraChart.v11.1.Design
Infragistics Chart Designer Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrachart.v8.1.design.dll 8.1.20081.1000
2099kb.
Infragistics2.UltraChart.Design
Infragistics Chart Designer Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawinchart.v11.1.dll 11.1.20111.1003
1755kb.
Infragistics2.Win.UltraWinChart.v11.1
Infragistics UltraWinChart Component Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawinchart.v8.1.dll 8.1.20081.1000
1647kb.
Infragistics2.Win.UltraWinChart.v8.1
Infragistics UltraWinChart Component Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawineditors.v11.1.dll 11.1.20111.1003
495kb.
Infragistics2.Win.UltraWinEditors.v11.1
Infragistics UltraWinEditors class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawineditors.v8.1.dll 8.1.20081.1000
451kb.
Infragistics2.Win.UltraWinEditors.v8.1
Infragistics UltraWinEditors class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawingrid.v11.1.dll 11.1.20111.1003
2247kb.
Infragistics2.Win.UltraWinGrid.v11.1
Infragistics UltraGrid control class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawingrid.v8.1.dll 8.1.20081.1000
1879kb.
Infragistics2.Win.UltraWinGrid.v8.1
Infragistics UltraGrid control class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawinstatusbar.v11.1.dll 11.1.20111.1003
215kb.
Infragistics2.Win.UltraWinStatusBar.v11.1
Infragistics UltraStatusBar Control class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawinstatusbar.v8.1.dll 8.1.20081.1000
211kb.
Infragistics2.Win.UltraWinStatusBar.v8.1
Infragistics UltraStatusBar Control class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v8.1.dll 8.1.20081.1000
267kb.
Infragistics2.Win.UltraWinTabControl.v8.1
Infragistics UltraTabControl class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawintoolbars.v11.1.dll 11.1.20111.1003
2691kb.
Infragistics2.Win.UltraWinToolbars.v11.1
Infragistics UltraToolbars Control class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawintoolbars.v8.1.dll 8.1.20081.1000
2467kb.
Infragistics2.Win.UltraWinToolbars.v8.1
Infragistics UltraToolbars Control class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawintree.v11.1.dll 11.1.20111.1003
643kb.
Infragistics2.Win.UltraWinTree.v11.1
Infragistics UltraTree Control class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawintree.v8.1.dll 8.1.20081.1000
619kb.
Infragistics2.Win.UltraWinTree.v8.1
Infragistics UltraTree Control class library - Release Version
05.04.2020
Send message