OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêninstallutil.exe

Thể loại: Unity Setup
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 7.5 Kb
Ngày tập tin: 05.09.2012 13:23
Tập tin phiên bản: 0.0.0.0
Nội bộ tên: installutil
Tên file gốc: installutil.exe
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt installutil.exe:


Sao chép tập tin installutil.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu installutil.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép installutil.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép installutil.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 installutil.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
installutil (2).exe 0.0.0.0
7kb.
05.09.2012
installutil.dll
5kb.
10.12.2012
installutil.resources (2).dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
4kb.
#B8;8B0 CAB0=>2:8 .NET Framework
Flavor=Retail
12.04.2011
installutil.resources.chs.dll 1.0.3300.0
4kb.
29.01.2002
installutil.resources.cht.dll 1.0.3300.0
4kb.
29.01.2002
installutil.resources.dll 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
10kb.
#B8;8B0 CAB0=>2:8 .NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
27.07.2012
installutil.resources.dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
4kb.
#B8;8B0 CAB0=>2:8 .NET Framework
Flavor=Retail
12.04.2011
installutil.resources.dll 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
4kb.
#B8;8B0 CAB0=>2:8 .NET Framework
Flavor=Retail
12.04.2011
installutil.resources.es.dll 1.0.3300.0
4kb.
14.02.2002
installutil.resources.fr.dll 1.0.3300.0
4kb.
18.02.2002
installutil.resources.ger.dll 1.0.3300.0
4kb.
22.02.2002
installutil.resources.it.dll 1.0.3300.0
4kb.
18.02.2002
installutil.resources.ja.dll 1.0.3300.0
4kb.
25.01.2002
installutil.resources.kor.dll 1.0.3300.0
4kb.
29.01.2002
installutillib (2).dll 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
57kb.
Managed Installer Object
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
18.03.2010
installutillib (2).dll 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
60kb.
Managed Installer Object
Flavor=Retail
11.06.2009
installutillib (2).dll 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
72kb.
Managed Installer Object
Flavor=Retail
11.06.2009
installutillib.dll 1.0.3705.0
36kb.
InstallUtilLib.lib
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=0
21.06.2002
installutillib.dll 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
66kb.
Managed Installer Object
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
18.03.2010
Send message