OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêninstallutil.resources.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: #B8;8B0 CAB0=>2:8 .NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
Kích thước tập tin: 9.85 Kb
Ngày tập tin: 27.07.2012 01:10
Tập tin phiên bản: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
Nội bộ tên: InstallUtil.resources.dll
Tên file gốc: InstallUtil.resources.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® .NET Framework
Sản phẩm phiên bản: 4.0.30319.1
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt installutil.resources.dll:


Sao chép tập tin installutil.resources.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu installutil.resources.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép installutil.resources.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép installutil.resources.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 installutil.resources.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
installutil.resources (2).dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
4kb.
#B8;8B0 CAB0=>2:8 .NET Framework
Flavor=Retail
12.04.2011
installutil.resources.chs.dll 1.0.3300.0
4kb.
29.01.2002
installutil.resources.cht.dll 1.0.3300.0
4kb.
29.01.2002
installutil.resources.dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
4kb.
#B8;8B0 CAB0=>2:8 .NET Framework
Flavor=Retail
12.04.2011
installutil.resources.dll 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
4kb.
#B8;8B0 CAB0=>2:8 .NET Framework
Flavor=Retail
12.04.2011
installutil.resources.es.dll 1.0.3300.0
4kb.
14.02.2002
installutil.resources.fr.dll 1.0.3300.0
4kb.
18.02.2002
installutil.resources.ger.dll 1.0.3300.0
4kb.
22.02.2002
installutil.resources.it.dll 1.0.3300.0
4kb.
18.02.2002
installutil.resources.ja.dll 1.0.3300.0
4kb.
25.01.2002
installutil.resources.kor.dll 1.0.3300.0
4kb.
29.01.2002

installutil:
installutillib.dll 1.0.3705.0
36kb.
InstallUtilLib.lib
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=0
21.06.2002
installutillib (2).dll 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
57kb.
Managed Installer Object
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
18.03.2010
installutillib.dll 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
66kb.
Managed Installer Object
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
18.03.2010
installutillib (2).dll 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
60kb.
Managed Installer Object
Flavor=Retail
11.06.2009
installutillib (2).dll 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
72kb.
Managed Installer Object
Flavor=Retail
11.06.2009
installutil (2).exe 0.0.0.0
7kb.
05.09.2012
installutil.exe 0.0.0.0
8kb.
05.09.2012
installutil.dll
5kb.
10.12.2012
Send message