OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênintelquicksyncdecoder.dll

Thể loại: K-lite Codec Pack x64
Mô tả: IntelQuickSyncDecoder DLL
Kích thước tập tin: 353 Kb
Ngày tập tin: 20.07.2012 22:00
Tập tin phiên bản: 0.36 Beta
Nội bộ tên: IntelQuickSyncDecoder
Tên file gốc: IntelQuickSyncDecoder.dll
Tên sản phẩm: IntelQuickSyncDecoder
Sản phẩm phiên bản: 0.36 Beta
Tên công ty: Intel Corp.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt intelquicksyncdecoder.dll:


Sao chép tập tin intelquicksyncdecoder.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu intelquicksyncdecoder.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép intelquicksyncdecoder.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép intelquicksyncdecoder.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 intelquicksyncdecoder.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
intelquicksyncdecoder.dll 0.45.0.0
486kb.
IntelQuickSyncDecoder DLL05.04.2020
intelquicksyncdecoder.dll 0.45.0.0
381kb.
IntelQuickSyncDecoder DLL05.04.2020
Send message