OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênitunes.dll

Thể loại: iTunes
Mô tả: iTunes Resource Library
Kích thước tập tin: 8.93 Mb
Ngày tập tin: 07.06.2012 18:33
Tập tin phiên bản: 10.6.3.25
Nội bộ tên: iTunes.dll
Tên file gốc: iTunes.dll
Tên sản phẩm: iTunes
Sản phẩm phiên bản: 10.6.3.25
Tên công ty: Apple Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt itunes.dll:


Sao chép tập tin itunes.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu itunes.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép itunes.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép itunes.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 itunes.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
itunes (2).dll 10.6.3.25
20644kb.
iTunes07.06.2012
itunes.dll 12.0.1.26
26801kb.
iTunes10.08.2016
itunes.dll 11.0.2.26
22432kb.
iTunes23.11.2022
itunes.exe 10.6.3.25
9548kb.
iTunes15.09.2012
itunes.exe 12.1.2.27
4077kb.
iTunes03.03.2016
itunes.exe 12.5.5.5
2911kb.
iTunes08.02.2022
itunesadmin.dll 10.6.3.25
394kb.
iTunes Administrative DLL07.06.2012
ituneshelper (2).dll 10.6.3.25
47kb.
iTunesHelper Resource Library07.06.2012
ituneshelper.dll 10.6.3.25
153kb.
iTunesHelper DLL07.06.2012
ituneshelper.exe 10.6.3.25
412kb.
iTunesHelper15.09.2012
ituneshelperlocalized (10).dll 10.6.3.14
49kb.
iTunesHelper medijateka resursa07.06.2012
ituneshelperlocalized (12).dll 10.6.3.14
48kb.
Libreria risorse iTunesHelper07.06.2012
ituneshelperlocalized (29).dll 10.6.3.25
48kb.
iTunesHelper Resource Library07.06.2012
ituneslocalized (10).dll 10.6.3.14
108kb.
iTunes Resource Module07.06.2012
ituneslocalized (11).dll 10.6.3.14
106kb.
Modul resurs iTunes07.06.2012
ituneslocalized (12).dll 10.6.3.14
104kb.
iTunes Resource Module07.06.2012
ituneslocalized (14).dll 10.6.3.14
106kb.
iTunes-resourcemodule07.06.2012
ituneslocalized (16).dll 10.6.3.14
105kb.
Modulo risorse iTunes07.06.2012
ituneslocalized (17).dll 10.6.3.14
102kb.
iTunes Resource Module07.06.2012

itunes:
itunesminiplayer (2).dll 10.6.3.25
131kb.
iTunes Mini Player Resource Library (64-bit)07.06.2012
itunesminiplayer.dll 10.6.3.25
138kb.
iTunes Mini Player DLL (64-bit)07.06.2012
itunesminiplayerlocalized (10).dll 10.6.3.14
47kb.
iTunes Mini Player medijateka resursa (64 bita)07.06.2012
itunesminiplayerlocalized (13).dll 10.6.3.14
46kb.
iTunes Mini Player Resource Library (64-bit)07.06.2012
itunesminiplayerlocalized (29).dll 10.6.3.25
46kb.
iTunes Mini Player Resource Library (64-bit)07.06.2012
itunesoutlookaddin.dll 10.6.3.25
360kb.
iTunes Outlook Add-in07.06.2012
Send message