OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênituneshelperlocalized (12).dll

Thể loại: iTunes
Mô tả: Libreria risorse iTunesHelper
Kích thước tập tin: 48.39 Kb
Ngày tập tin: 07.06.2012 18:51
Tập tin phiên bản: 10.6.3.14
Nội bộ tên: iTunesHelperLocalized.dll
Tên file gốc: iTunesHelperLocalized.dll
Tên sản phẩm: iTunes
Sản phẩm phiên bản: 10.6.3.14
Tên công ty: Apple Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ituneshelperlocalized (12).dll:


Sao chép tập tin ituneshelperlocalized (12).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ituneshelperlocalized (12).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ituneshelperlocalized (12).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ituneshelperlocalized (12).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ituneshelperlocalized (12).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ituneshelperlocalized (10).dll 10.6.3.14
49kb.
iTunesHelper medijateka resursa07.06.2012
ituneshelperlocalized (29).dll 10.6.3.25
48kb.
iTunesHelper Resource Library07.06.2012
Send message