OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênituneslocalized (16).dll

Thể loại: iTunes
Mô tả: Modulo risorse iTunes
Kích thước tập tin: 105.39 Kb
Ngày tập tin: 07.06.2012 18:51
Tập tin phiên bản: 10.6.3.14
Nội bộ tên: iTunesLocalized.dll
Tên file gốc: iTunesLocalized.dll
Tên sản phẩm: iTunes
Sản phẩm phiên bản: 10.6.3.14
Tên công ty: Apple Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ituneslocalized (16).dll:


Sao chép tập tin ituneslocalized (16).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ituneslocalized (16).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ituneslocalized (16).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ituneslocalized (16).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ituneslocalized (16).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ituneslocalized (10).dll 10.6.3.14
108kb.
iTunes Resource Module07.06.2012
ituneslocalized (11).dll 10.6.3.14
106kb.
Modul resurs iTunes07.06.2012
ituneslocalized (12).dll 10.6.3.14
104kb.
iTunes Resource Module07.06.2012
ituneslocalized (14).dll 10.6.3.14
106kb.
iTunes-resourcemodule07.06.2012
ituneslocalized (17).dll 10.6.3.14
102kb.
iTunes Resource Module07.06.2012
ituneslocalized (19).dll 10.6.3.14
107kb.
Mуdulo de recursos iTunes07.06.2012
ituneslocalized (20).dll 10.6.3.14
104kb.
iTunes-resurssimoduuli07.06.2012
ituneslocalized (22).dll 10.6.3.14
107kb.
Modul iTunes resursa07.06.2012
ituneslocalized (23).dll 10.6.3.14
108kb.
Mтdul de recursos de l iTunes07.06.2012
ituneslocalized (24).dll 10.6.3.14
103kb.
iTunes Resource Module07.06.2012
ituneslocalized (27).dll 10.6.3.14
109kb.
ҐАїјїЅ¬ґ± АМБЙЅ iTunes07.06.2012
ituneslocalized (29).dll 10.6.3.25
102kb.
iTunes Resource Module07.06.2012
Send message