OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênj2k (2).dll

Thể loại: GPSoftware
Mô tả: JPEG 2000 Viewer Plugin
JPEG 2000 Viewer Plugin for Directory Opus (http://www.dopus.com)
Kích thước tập tin: 151.15 Kb
Ngày tập tin: 21.06.2012 09:37
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 4
Nội bộ tên: JPEG 2000
Tên file gốc: j2k.dll
Tên sản phẩm: j2k Dynamic Link Library
Sản phẩm phiên bản: 10, 0, 5, 2
Tên công ty: http://www.PretentiousName.com
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt j2k (2).dll:


Sao chép tập tin j2k (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu j2k (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép j2k (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép j2k (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 j2k (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
j2k-codec.dll 1, 8, 0, 16000
92kb.
JPEG2000 decoder (www.j2k-codec.com).
For more information visit: http://www.j2k-codec.com
PrivateBuild: 16000
14.09.2009
j2k.dll 1, 0, 0, 4
179kb.
JPEG 2000 Viewer Plugin
JPEG 2000 Viewer Plugin for Directory Opus (http://www.dopus.com)
21.06.2012
Send message