OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênj2pkcs11.dll

Thể loại: MindManager 10
Mô tả: Java(TM) Platform SE binary
Kích thước tập tin: 46.87 Kb
Ngày tập tin: 03.07.2012 03:26
Tập tin phiên bản: 6.0.200.2
Nội bộ tên: j2pkcs11
Tên file gốc: j2pkcs11.dll
Tên sản phẩm: Java(TM) Platform SE 6 U20
Sản phẩm phiên bản: 6.0.200.2
Tên công ty: Sun Microsystems, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt j2pkcs11.dll:


Sao chép tập tin j2pkcs11.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu j2pkcs11.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép j2pkcs11.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép j2pkcs11.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 j2pkcs11.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
j2pkcs11.dll 6.0.310.5
41kb.
Java(TM) Platform SE binary07.05.2012
j2pkcs11.dll 10.0.1
63kb.
Java(TM) Platform SE binary04.04.2020
j2pkcs11.dll 8.0.3110.11
56kb.
Java(TM) Platform SE binary09.01.2022
j2pkcs11.dll 17.0.1.0
73kb.
Java(TM) Platform SE binary27.09.2021
j2pkcs11.dll 8.0.3210.7
57kb.
Java(TM) Platform SE binary03.02.2022
j2pkcs11.dll 11.0.13.0
72kb.
Java(TM) Platform SE binary16.09.2021
j2pkcs11.dll 6.0.450.6
47kb.
Java(TM) Platform SE binary27.03.2013
j2pkcs11.dll 8.0.3210.7
69kb.
Java(TM) Platform SE binary12.02.2022
j2pkcs11.dll 17.0.2.0
74kb.
Java(TM) Platform SE binary20.02.2022
j2pkcs11.dll 11.0.14.0
73kb.
Java(TM) Platform SE binary08.12.2021
j2pkcs11.dll 8.0.3020.8
69kb.
OpenJDK Platform binary30.03.2022
j2pkcs11.dll 8.0.3010.9
68kb.
Java(TM) Platform SE binary07.04.2022
j2pkcs11.dll 18.0.1.0
75kb.
Java(TM) Platform SE binary10.03.2022
j2pkcs11.dll 1.5.0.0
68kb.
Java(TM) 2 Platform Standard Edition binary15.09.2004
j2pkcs11.dll 19.0.0.0
77kb.
Java(TM) Platform SE binary16.10.2022
j2pkcs11.dll 8.0.3510.10
72kb.
Java(TM) Platform SE binary03.12.2022

pkcs:
gpkcsp.dll 5.1.2522.0 (main.010719-1909)
100kb.
Gemplus Cryptographic Service Provider14.04.2008
gpkcsp.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
179kb.
Gemplus Cryptographic Service Provider24.03.2005
wgpkcsp.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
115kb.
Gemplus Cryptographic Service Provider24.03.2005
pkcs11wrapper_32.dll 1.2.17
86kb.
PKCS#11 Wrapper for Java13.01.2022
system.security.cryptography.pkcs.dll 4.700.19.56404
271kb.
System.Security.Cryptography.Pkcs09.11.2021
libpkcs11_helper_1.dll 1.0.0.0
113kb.
pkcs11-helper - An easy way to access PKCS#11 modules
Provided under the terms of the GNU General Public License (GPLv2.1+), or BSD.
SpecialBuild: debug threading token data certificate slotevent openssl engine_crypto_openssl engine_crypto_polarssl engine_crypto_cryptoapi engine_crypto
04.11.2020
Send message