OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênj2pkcs11.dll

Thể loại: Java
Mô tả: Java(TM) Platform SE binary
Kích thước tập tin: 62.95 Kb
Ngày tập tin: 04.04.2020 07:53
Tập tin phiên bản: 10.0.1
Nội bộ tên: j2pkcs11
Tên file gốc: j2pkcs11.dll
Tên sản phẩm: Java(TM) Platform SE 10
Sản phẩm phiên bản: 10.0.1
Tên công ty: Oracle Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt j2pkcs11.dll:


Sao chép tập tin j2pkcs11.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu j2pkcs11.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép j2pkcs11.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép j2pkcs11.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 j2pkcs11.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
j2pkcs11.dll 6.0.200.2
47kb.
Java(TM) Platform SE binary03.07.2012
j2pkcs11.dll 6.0.310.5
41kb.
Java(TM) Platform SE binary07.05.2012

pkcs:
gpkcsp.dll 5.1.2522.0 (main.010719-1909)
100kb.
Gemplus Cryptographic Service Provider14.04.2008
gpkcsp.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
179kb.
Gemplus Cryptographic Service Provider24.03.2005
wgpkcsp.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
115kb.
Gemplus Cryptographic Service Provider24.03.2005
Send message