OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjaas_nt.dll

Thể loại: Java
Mô tả: Java(TM) Platform SE binary
Kích thước tập tin: 21.45 Kb
Ngày tập tin: 04.04.2020 07:53
Tập tin phiên bản: 10.0.1
Nội bộ tên: jaas_nt
Tên file gốc: jaas_nt.dll
Tên sản phẩm: Java(TM) Platform SE 10
Sản phẩm phiên bản: 10.0.1
Tên công ty: Oracle Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt jaas_nt.dll:


Sao chép tập tin jaas_nt.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu jaas_nt.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép jaas_nt.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép jaas_nt.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 jaas_nt.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
jaas_nt (2).dll 7.0.60.23
20kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
jaas_nt.dll 6.0.200.2
16kb.
Java(TM) Platform SE binary03.07.2012
jaas_nt.dll
20kb.
05.08.2010
jaas_nt.dll 6.0.310.5
10kb.
Java(TM) Platform SE binary07.05.2012
jaas_nt.dll 7.0.60.23
20kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
Send message