OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjabswitch.exe

Thể loại: Java
Mô tả: Java(TM) Platform SE binary
Java Access Bridge
Kích thước tập tin: 34.95 Kb
Ngày tập tin: 04.04.2020 07:53
Tập tin phiên bản: 10.0.1
Nội bộ tên: jabswitch
Tên file gốc: jabswitch.exe
Tên sản phẩm: Java(TM) Platform SE 10
Sản phẩm phiên bản: 10.0.1
Tên công ty: Oracle Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt jabswitch.exe:


Sao chép tập tin jabswitch.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu jabswitch.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép jabswitch.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép jabswitch.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 jabswitch.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
jabswitch (2).exe 2, 0, 7, 0
53kb.
AccessBridge 2.0.315.11.2012
jabswitch.exe 2, 0, 7, 0
53kb.
AccessBridge 2.0.315.11.2012
Send message