OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjapanese.dll

Thể loại: Akel
Mô tả: AkelPad (x64) language module
Kích thước tập tin: 31.5 Kb
Ngày tập tin: 22.07.2012 18:15
Tập tin phiên bản: 0, 0, 0, 0
Tên file gốc: Japanese.dll
Tên sản phẩm: AkelPad
Sản phẩm phiên bản: 0, 0, 0, 0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt japanese.dll:


Sao chép tập tin japanese.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu japanese.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép japanese.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép japanese.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 japanese.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
japanese (10).ini
0kb.
26.11.2010
japanese (11).ini
1kb.
14.01.2010
japanese (12).ini
1kb.
24.11.2010
japanese (13).ini
0kb.
18.10.2010
japanese (13).ini
8kb.
14.01.2010
japanese (14).ini
0kb.
13.09.2010
japanese (15).ini
0kb.
10.09.2010
japanese (15).ini
0kb.
02.11.2009
japanese (16).ini
9kb.
05.10.2009
japanese (18).ini
2kb.
06.09.2010
japanese (19).ini
0kb.
20.08.2010
japanese (19).ini
0kb.
07.07.2009
japanese (2).ini
333kb.
06.07.2012
japanese (20).ini
0kb.
07.07.2009
japanese (21).ini
0kb.
04.06.2009
japanese (22).ini
2kb.
20.05.2010
japanese (24).ini
1kb.
20.05.2010
japanese (24).ini
0kb.
03.03.2009
japanese (25).ini
2kb.
20.05.2010
japanese (26).ini
0kb.
20.05.2010

japanese:
japanese.ini
13kb.
03.04.2008
jp_japanese (3).ini
0kb.
27.03.2008
jp_japanese.ini
0kb.
08.04.2010
japanese.ini
0kb.
07.04.2010
japanese (28).ini
0kb.
28.01.2010
japanese (29).ini
0kb.
11.01.2010
japanese (30).ini
8kb.
13.11.2009
japanese (31).ini
0kb.
09.10.2009
Send message