OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjava-rmi.exe

Thể loại: MindManager 10
Mô tả: Java(TM) Platform SE binary
Kích thước tập tin: 32.78 Kb
Ngày tập tin: 27.06.2012 15:37
Tập tin phiên bản: 6.0.200.2
Nội bộ tên: java-rmi
Tên file gốc: java-rmi.exe
Tên sản phẩm: Java(TM) Platform SE 6 U20
Sản phẩm phiên bản: 6.0.200.2
Tên công ty: Sun Microsystems, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt java-rmi.exe:


Sao chép tập tin java-rmi.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu java-rmi.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép java-rmi.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép java-rmi.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 java-rmi.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
java-rmi (2).exe 7.0.60.23
14kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
java-rmi.exe 6.0.310.5
33kb.
Java(TM) Platform SE binary07.05.2012
java-rmi.exe 7.0.60.23
14kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
java-rmi.exe 8.0.3110.11
19kb.
Java(TM) Platform SE binary09.01.2022
java-rmi.exe 7.0.800.15
16kb.
Java(TM) Platform SE binary10.04.2015
java-rmi.exe 8.0.3210.7
20kb.
Java(TM) Platform SE binary03.02.2022
java-rmi.exe 6.0.450.6
34kb.
Java(TM) Platform SE binary27.03.2013
java-rmi.exe 8.0.3210.7
21kb.
Java(TM) Platform SE binary12.02.2022
java-rmi.exe 8.0.3010.9
20kb.
Java(TM) Platform SE binary07.04.2022
java-rmi.exe 8.0.3510.10
23kb.
Java(TM) Platform SE binary03.12.2022

java:
deployjava1.dll 10.5.0.05
819kb.
Java(TM) Platform SE binary27.07.2012
npdeployjava1.dll 10.5.0.05
933kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy27.07.2012
deployjava1.dll 10.5.1.255
671kb.
Java(TM) Platform SE binary05.07.2012
npdeployjava1.dll 10.5.1.255
754kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy05.07.2012
msjava.dll 5.00.3810
925kb.
Microsoft® VM28.02.2011
npjava131_02.dll 1, 3, 1, 2
52kb.
Java Plug-in 1.3.1_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)30.08.2005
npjava11.dll 1, 3, 1, 2
48kb.
Java Plug-in 1.3.1_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)30.08.2005
npjava12.dll 1, 3, 1, 2
52kb.
Java Plug-in 1.3.1_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)30.08.2005
npjava32.dll 1, 3, 1, 2
48kb.
Java Plug-in 1.3.1_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)30.08.2005
javafx-font.dll
234kb.
05.07.2012
javafx-iio.dll
183kb.
05.07.2012
webpanejava.dll
10545kb.
05.07.2012
javacpl.exe 10.5.1.255
63kb.
Java(TM) Control Panel24.09.2012
javaws.exe 10.5.1.255
222kb.
Java(TM) Web Start Launcher24.09.2012
deployjava1.dll 6.0.200.2
402kb.
Java(TM) Platform SE binary27.06.2012
java_crw_demo.dll 6.0.200.2
20kb.
Java(TM) Platform SE binary03.07.2012
java.dll 6.0.200.2
130kb.
Java(TM) Platform SE binary03.07.2012
npdeployjava1 (2).dll 6.0.200.2
402kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy27.06.2012
javacpl.exe 6.0.200.2
58kb.
Java(TM) Control Panel27.06.2012
java.exe 6.0.200.2
142kb.
Java(TM) Platform SE binary27.06.2012
Send message