OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjavacpl.exe

Thể loại: Oracle
Mô tả: Java(TM) Control Panel
Kích thước tập tin: 63.42 Kb
Ngày tập tin: 24.09.2012 21:05
Tập tin phiên bản: 10.5.1.255
Nội bộ tên: Java(TM) Control Panel
Tên file gốc: javacpl.exe
Tên sản phẩm: Java(TM) Platform SE 7 U5
Sản phẩm phiên bản: 7.0.50.255
Tên công ty: Oracle Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt javacpl.exe:


Sao chép tập tin javacpl.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu javacpl.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép javacpl.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép javacpl.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 javacpl.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
javacpl (2).exe 10.6.2.23
71kb.
Java(TM) Control Panel15.11.2012
javacpl.exe 6.0.200.2
58kb.
Java(TM) Control Panel27.06.2012
javacpl.exe 6.0.310.5
58kb.
Java(TM) Control Panel07.05.2012
javacpl.exe 10.6.2.23
71kb.
Java(TM) Control Panel15.11.2012
javacpl.exe 13.0.1.0
85kb.
Java Control Panel04.04.2020
javacpl.exe 11.311.2.11
88kb.
Java Control Panel09.01.2022
javacpl.exe 11.321.2.07
89kb.
Java Control Panel03.02.2022
javacpl.exe 6.0.450.6
58kb.
Java(TM) Control Panel27.03.2013
javacpl.exe 11.321.2.07
101kb.
Java Control Panel12.02.2022
javacpl.exe 10.0.0.147
57kb.
Java(TM) Control Panel15.03.2022
javacpl.exe 11.301.2.09
100kb.
Java Control Panel07.04.2022
javacpl.exe 1.5.0.0
44kb.
Java(TM) Control Panel15.09.2004
javacpl.exe 11.351.2.10
103kb.
Java Control Panel03.12.2022
Send message