OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjavafx-font.dll

Thể loại: Oracle
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 233.93 Kb
Ngày tập tin: 05.07.2012 20:06
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt javafx-font.dll:


Sao chép tập tin javafx-font.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu javafx-font.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép javafx-font.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép javafx-font.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 javafx-font.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
javafx-font (2).dll
307kb.
15.11.2012
javafx-font.dll
307kb.
15.11.2012

javafx:
javafx-iio.dll
183kb.
05.07.2012
javafx-iio (2).dll
223kb.
15.11.2012
javafx-iio.dll
223kb.
15.11.2012
javafx_font.dll 10.0.1
73kb.
Java(TM) Platform SE binary04.04.2020
javafx_iio.dll 10.0.1
129kb.
Java(TM) Platform SE binary04.04.2020
javafx_font.dll 8.0.3110.11
58kb.
Java(TM) Platform SE binary09.01.2022
javafx_iio.dll 8.0.3110.11
137kb.
Java(TM) Platform SE binary09.01.2022
javafxpackager.exe 8.0.2020.7
146kb.
Java(TM) Platform SE binary19.01.2022
javafxpackager.exe
79kb.
JavaFX(TM) Packager10.04.2015
javafx_font.dll 8.0.3210.7
59kb.
Java(TM) Platform SE binary03.02.2022
javafx_iio.dll 8.0.3210.7
138kb.
Java(TM) Platform SE binary03.02.2022
javafx_font.dll 8.0.3210.7
72kb.
Java(TM) Platform SE binary12.02.2022
javafx_iio.dll 8.0.3210.7
165kb.
Java(TM) Platform SE binary12.02.2022
javafx_font.dll 8.0.3010.9
71kb.
Java(TM) Platform SE binary07.04.2022
javafx_iio.dll 8.0.3010.9
164kb.
Java(TM) Platform SE binary07.04.2022
javafx_font.dll 18.0.1
65kb.
OpenJFX Platform binary04.07.2022
javafx_iio.dll 18.0.1
158kb.
OpenJFX Platform binary04.07.2022
Send message