OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjavaws.exe

Thể loại: Oracle
Mô tả: Java(TM) Web Start Launcher
Kích thước tập tin: 222.42 Kb
Ngày tập tin: 24.09.2012 21:06
Tập tin phiên bản: 10.5.1.255
Nội bộ tên: Java(TM) Web Start Launcher
Tên file gốc: javaws.exe
Tên sản phẩm: Java(TM) Platform SE 7 U5
Sản phẩm phiên bản: 7.0.50.255
Tên công ty: Oracle Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt javaws.exe:


Sao chép tập tin javaws.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu javaws.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép javaws.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép javaws.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 javaws.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
javaws (2).exe 10.6.2.23
283kb.
Java(TM) Web Start Launcher15.11.2012
javaws.exe 6.0.200.2
150kb.
Java(TM) Web Start Launcher27.06.2012
javaws.exe
132kb.
16.09.2003
javaws.exe 6.0.310.5
154kb.
Java(TM) Web Start Launcher07.05.2012
javaws.exe 10.6.2.23
283kb.
Java(TM) Web Start Launcher15.11.2012
javaws.exe 13.0.1.0
342kb.
Java(TM) Web Start Launcher04.04.2020
javaws.exe 11.311.2.11
378kb.
Java(TM) Web Start Launcher09.01.2022
javaws.exe 11.321.2.07
379kb.
Java(TM) Web Start Launcher20.01.2022
javaws.exe 10.80.2.15
313kb.
Java(TM) Web Start Launcher10.04.2015
javaws.exe 11.131.2.11
263kb.
Java(TM) Web Start Launcher08.02.2022
javaws.exe 6.0.450.6
158kb.
Java(TM) Web Start Launcher27.03.2013
javaws.exe 11.321.2.07
444kb.
Java(TM) Web Start Launcher12.02.2022
javaws.exe 11.301.2.09
443kb.
Java(TM) Web Start Launcher07.04.2022
javaws.exe 11.221.2.11
345kb.
Java(TM) Web Start Launcher05.10.2019
javaws.exe 1.5.0.0
124kb.
Java(TM) Web Start Launcher15.09.2004
javaws.exe 11.351.2.10
447kb.
Java(TM) Web Start Launcher03.12.2022
javawshim.exe 17.0.1.0
620kb.
Java(TM) Platform SE binary27.09.2021
javawshim.exe 11.0.13
650kb.
Java(TM) Platform SE binary15.09.2021
javawshim.exe 17.0.2.0
621kb.
Java(TM) Platform SE binary07.12.2021

javaws:
javawspl.dll
36kb.
16.09.2003
javawshim.exe 11.0.14.0
651kb.
Java(TM) Platform SE binary07.12.2021
javawshim.exe 18.0.1.0
621kb.
Java(TM) Platform SE binary09.03.2022
Send message