OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjdwp.dll

Thể loại: program
Mô tả: OpenJDK Platform binary
Kích thước tập tin: 199.7 Kb
Ngày tập tin: 30.03.2022 17:30
Tập tin phiên bản: 8.0.3020.8
Nội bộ tên: jdwp
Tên file gốc: jdwp.dll
Tên sản phẩm: OpenJDK Platform 8
Sản phẩm phiên bản: 8.0.3020.8
Tên công ty: Red Hat, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt jdwp.dll:


Sao chép tập tin jdwp.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu jdwp.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép jdwp.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép jdwp.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 jdwp.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
jdwp (2).dll 7.0.60.23
197kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
jdwp.dll 6.0.200.2
170kb.
Java(TM) Platform SE binary03.07.2012
jdwp.dll
100kb.
05.08.2010
jdwp.dll 6.0.310.5
164kb.
Java(TM) Platform SE binary07.05.2012
jdwp.dll 7.0.60.23
197kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
jdwp.dll 10.0.1
204kb.
Java(TM) Platform SE binary04.04.2020
jdwp.dll 8.0.3110.11
167kb.
Java(TM) Platform SE binary09.01.2022
jdwp.dll 17.0.1.0
221kb.
Java(TM) Platform SE binary27.09.2021
jdwp.dll
92kb.
27.09.2005
jdwp.dll 8.0.3210.7
168kb.
Java(TM) Platform SE binary03.02.2022
jdwp.dll 11.0.13.0
209kb.
Java(TM) Platform SE binary16.09.2021
jdwp.dll 6.0.450.6
170kb.
Java(TM) Platform SE binary27.03.2013
jdwp.dll 8.0.3210.7
204kb.
Java(TM) Platform SE binary12.02.2022
jdwp.dll 17.0.2.0
222kb.
Java(TM) Platform SE binary20.02.2022
jdwp.dll 11.0.14.0
210kb.
Java(TM) Platform SE binary08.12.2021
jdwp.dll 8.0.3010.9
203kb.
Java(TM) Platform SE binary07.04.2022
jdwp.dll 18.0.1.0
223kb.
Java(TM) Platform SE binary10.03.2022
jdwp.dll 8.0.2510.8
162kb.
Java(TM) Platform SE binary09.05.2022
jdwp.dll 1.5.0.0
196kb.
Java(TM) 2 Platform Standard Edition binary15.09.2004
Send message