OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênk-lite_codec_pack_1680_basic.exe

Mô tả: K-Lite Codec Pack Setup
This installation was built with Inno Setup.
Kích thước tập tin: 19.11 Mb
Ngày tập tin: 22.02.2022 16:11
Tập tin phiên bản: 16.8.0.0
Tên sản phẩm: K-Lite Codec Pack
Sản phẩm phiên bản: 16.8.0
Tên công ty: KLCP
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt k-lite_codec_pack_1680_basic.exe:


Sao chép tập tin k-lite_codec_pack_1680_basic.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu k-lite_codec_pack_1680_basic.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép k-lite_codec_pack_1680_basic.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép k-lite_codec_pack_1680_basic.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 k-lite_codec_pack_1680_basic.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


lite:
xmllite.dll 1.00.1018.0
119kb.
Microsoft XmlLite Library14.04.2008
xmllite.dll 1.00.1018.0
219kb.
Microsoft XmlLite Library07.01.2009
wxmllite.dll 1.00.1018.0
119kb.
Microsoft XmlLite Library07.01.2009
xmllite.dll 1.3.1000.0
195kb.
Microsoft XmlLite Library21.11.2010
xmllite.dll 1.3.1000.0
176kb.
Microsoft XmlLite Library21.11.2010
flashlite.dll 7, 1, 501, 0
714kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashlite21.dll 7, 2, 501, 0
750kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashlite21_pix8888_32.dll 7, 2, 501, 0
790kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashlite_pix8888_32.dll 7, 1, 501, 0
742kb.
FlashLite Player09.02.2011
xmllite (2).dll 1.3.1001.0
195kb.
Microsoft XmlLite Library16.06.2011
xmllite (3).dll 1.3.1001.0
195kb.
Microsoft XmlLite Library16.06.2011
xmllite (4).dll 1.3.1001.0
195kb.
Microsoft XmlLite Library16.06.2011
xmllite (5).dll 1.3.1001.0
176kb.
Microsoft XmlLite Library16.06.2011
xmllite (6).dll 1.3.1001.0
176kb.
Microsoft XmlLite Library16.06.2011
xmllite.dll 1.3.1001.0
176kb.
Microsoft XmlLite Library16.06.2011
litehtml.dll 5.0.78.0
161kb.
Autodesk component18.01.2011
d7litereg.exe 7.3.4.1
661kb.
Delphi 7 Lite Register
This installation was built with Inno Setup.
01.01.2011
sqlite3.dll
546kb.
24.09.2012
glib-lite.dll
398kb.
05.07.2012
gstreamer-lite.dll
493kb.
05.07.2012
Send message