OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênkio_digikamdates.dll

Thể loại: digi Kam
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 52.5 Kb
Ngày tập tin: 10.10.2012 04:13
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt kio_digikamdates.dll:


Sao chép tập tin kio_digikamdates.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu kio_digikamdates.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép kio_digikamdates.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép kio_digikamdates.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 kio_digikamdates.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


kio:
kio_digikamalbums.dll
82kb.
10.10.2012
kio_digikammapimages.dll
53kb.
10.10.2012
kio_digikamsearch.dll
59kb.
10.10.2012
kio_digikamtags.dll
58kb.
10.10.2012
kipiplugin_kioexportimport.dll
126kb.
10.10.2012
kio_about.dll
46kb.
08.10.2012
kio_applications.dll
62kb.
08.10.2012
kio_archive.dll
77kb.
08.10.2012
kio_bookmarks.dll
107kb.
08.10.2012
kio_cgi.dll
58kb.
08.10.2012
kio_desktop.dll
63kb.
08.10.2012
kio_filter.dll
54kb.
08.10.2012
kio_info.dll
66kb.
08.10.2012
kio_nepomuk.dll
124kb.
08.10.2012
kio_nepomuksearch.dll
167kb.
08.10.2012
kio_remote.dll
81kb.
08.10.2012
kio_settings.dll
61kb.
08.10.2012
kio_sftp.dll
154kb.
08.10.2012
kio_smb.dll
58kb.
08.10.2012
Send message